Hammerglass FAQ - Hvad du har brug for at vide om CE-mærkning af støjskærmer

CE-mærkning af støjskærmer

Støjskærme langs vejene skal være CE-mærkede i henhold til EN 14388 – uanset om de er fremstillet af træ, aluminium, glas eller plast. Den eneste undtagelse fra kravet om CE-mærkning er skærme, som bygges på stedet af løst træ. Men hvis elementerne er fremstillet på en fabrik, skal skærmen være CE-mærket.

Hvem er ansvarlig?

Hvad sker der, når beskrivelserne i udbudsmaterialet er vage eller ikke-eksisterende? Selv om bygherren eller oplysningerne i udbudsmaterialet ikke angiver, at skærmen skal være CE-mærket, er det et uundgåeligt krav, at bygherrer og leverandører skal levere i overensstemmelse med gældende lovgivning – og det er ikke tilladt at montere en skærm, der ikke er CE-mærket.

Hvad indebærer CE-mærkning?

CE-mærkning betyder, at produkterne er blevet testet eller beregnet i henhold til fastsatte betingelser.

Er CE-mærkning en kvalitetsgaranti?

At en støjskærm er CE-mærket betyder ikke automatisk, at det er et kvalitetsprodukt, eller at det opfylder de krav, som kunden ønsker at opfylde. Pointen med CE-standarden er at gøre det nemmere at stille krav, da alle produkter er blevet testet eller beregnet ud fra den samme standard, men kravene skal specificeres, så de giver mening i forhold til det produkt, der leveres.

Skal støjskærme være CE-mærket?

Ja.

Er det tilladt at montere en støjskærm, der ikke er CE-mærket?

Nej.

Findes der undtagelser?

Ja En løs træskærm, der opsættes på en byggeplads, behøver ikke at være CE-mærket. Men hvis elementerne er fremstillet på en fabrik, skal skærmen være CE-mærket.

Hvem er ansvarlig for at produkterne er CE-mærket?

Bygherre og leverandører. 

Hvilken standard specificerer kravene til CE-mærkning?

CE-standard EN 14388.

Hvilke specifikationer indeholder standarden EN 14388?

CE-standard EN 14388 består af 14 forskellige standarder, der hver især indeholder forskellige niveauer eller klassifikationer og tilhørende testprocedurer og/eller erklæringer, hvoraf kunden bør fastsætte kravniveauer for de fleste af disse. Det er vigtigt, at klienten eller ordregiveren angiver det ønskede niveau inden for hver standard. Der arbejdes løbende på at forbedre EN 14388-standarden, men indtil videre er den seneste godkendte revision fra 2003.

Hvordan kan beskrivende tekster gøres tydeligere?

En CE-mærket støjskærm kan sammenlignes med en bil. Hvis der ikke er fastsat præstationskrav, er det umuligt at sammenligne og vide, hvad købet indebærer. Kunden bør fastsætte kravniveauer for de fleste af de 14 standarder, der er omfattet af EN 14388. I nogle tilfælde – fx "Skærmen skal kunne modstå stenslag" - er der kun et "Godkendt" eller "Ikke godkendt", men der bør stadig være et krav om, at skærmen har gennemgået testen.

HVILKE KRAV BØR DER STILLES TIL EN STØJSKÆRM?

I standard EN 14388 anvendes "Akustiske elementer" til at beskrive den støjreducerede del af skærmen. Stolper og bærende komponenter omtales som "Bærende elementer" (”Structural elements”).

Støjreduktion

Støjreduktion er opdelt i lydabsorption og luftbåren lydisolering (den kombinerede værdi af absorption og refleksion – eller det, der generelt betragtes som støjreduktion). I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt, at et område er adskilt fra støjkilden ved hjælp af en støjdæmpende løsning – fx ved en væg, der reflekterer lyden. Hvis der også er behov for støjabsorption for at forhindre, at lyden preller af på støjvæggen, kan væggen suppleres med absorbenter. Testen af støjreduktion udføres med akustiske elementer monteret på pæle i henhold til leverandørens anvisninger – på samme måde som skærmen ville være monteret i virkeligheden.

Når man vælger en støjskærm, er det også vigtigt, at den er høj nok. Lavfrekvent støj har en svingningsdiameter på 2,5 meter, så med en skærm i 2 meters højde ruller støjen hen over skærmen. En lastbil med udstødningsrøret på taget har en af sine støjkilder 3 meter oppe i luften. Skærmen bør derfor normalt være 3,5 meter eller højere for at opnå den ønskede støjreduktion. En støjundersøgelse kan give svar på den nødvendige skærmhøjde i forhold til terrænet, vejens hastighedsgrænse og støjkravsniveauet.

 • Lydabsorption (støjskærm med absorbent, EN 1793-1)
  Testværdierne er angivet i kategori A0-A4, hvor A4 er den bedste og dæmper mere end 11 dB på DLα-skalaen. A3 dæmper 8-11 dB.
  Anbefaling: A4 (og ofte A3) er en ekstrem dæmpning, som er vanskelig at opnå og som kun er nødvendig i undtagelsestilfælde. Når der kræves støjdæmpning, er Klasse A2 normalt tilstrækkelig.

 • Isolering af luftbåren lyd (traditionel støjskærm eller støjbarriere, EN 1793-2)
  Testværdierne er angivet i kategorierne B0-B3, hvor klasse B3 er den bedste og dæmper mere end 24 dB på DLR-skalaen. Klasse B2 ligger i intervallet 15-24 dB.
  Anbefaling: En velfungerende skærm bør dæmpe mere end 24 dB, så kravet bør være Klasse B3.

Mekaniske krav

De mekaniske krav kan opdeles i krav til akustiske elementer (som dæmper støjen) og krav til bærende elementer (normalt stolper). Kravene angiver, hvor stor belastning elementerne skal kunne modstå uden at knække, og hvordan elementerne må bevæge sig under en bestemt belastning (fx vind eller sne).

 • Akustiske elementer, egenvægt (EN 1794-1:B)
  For at kunne dimensionere stolperne og også se de akustiske elementers bæreevne skal det fremgå, hvor meget de akustiske elementer bøjer ned, hvis de monteres vandret (i stedet for lodret, som i det normale tilfælde). Niveauet angives i kN pr. element.

 • Akustiske elementer, maksimal lodret belastning (EN 1794-1:B)
  Viser, hvor stor belastning et element kan modstå, hvis det belastes lige opad. Niveauet angives i kN/m.

 • Akustiske elementer, maksimal horisontal belastning (belastning fra vind eller vindtryk fra køretøjer, EN 1794-1:A)
  Angiver, hvor stor belastning et akustisk element kan modstå, før det bøjer mere end 50 mm (angives som den maksimale grænse). Leverandøren skal angive den maksimale belastning i forhold til cc-afstanden mellem stolperne, og værdien skal angives individuelt for hvert projekt. Det maksimale niveau angives i kN/m² og angives i skærmens deklaration om ydeevne. I hvert enkelt projekt specificeres vindbelastningsforholdene primært på grundlag af den geografiske placering og skærmens højde over jorden. Fx kan "Vindbelastning 24 m/s" og "Terræntype II" angives som normative i et givent projekt. Leverandøren viser ved beregning (i forhold til skærmens højde, cc-afstanden mellem stolperne, vindbelastningszonen og terræntypen) den udbøjning i millimeter, som skærmen vil få under denne belastning. Udbøjning må ikke overstige 50 mm.

 • Akustiske elementer, belastning ved snerydning (belastning fra plovbil, EN 1794-1:E)
  På grundlag af vejens hastighedsgrænse angives en rydningshastighed, som det akustiske element skal kunne modstå over et område på 2x2 meter. Leverandøren skal påvise, at det akustiske element kan modstå den givne belastning baseret på dets højde, bredde, afstand fra vejen og den specificerede snerydningsbelastning, uden at skærmen går i stykker. Dette skal ske ved beregning eller ved henvisning til gennemførte  fysiske prøvninger.

 • Bærende element, maksimal udbøjning (EN 1794-1:A)
  Viser den maksimale udbøjning af en stolpe baseret på en bestemt belastning fra vind eller vindtryk fra køretøjer. Specificeret for at sikre, at dimensioneringen af stolpen i forhold til dens højde er inden for grænseværdierne. De bærende elementer skal kunne modstå den angivne belastning i projektet uden at bøje mere end 20 mm for en 2 meter høj stolpe (30 mm, hvis stolpens højde er 3-4,5 meter).

 • Bærende elementer, maksimal snebelastning (EN 1794-1:E)
  Viser, at en stolpe kan modstå det bøjningsmoment, der forårsages af snerydningsbelastningen (skal specificeres for hvert projekt på grundlag af den specificerede rydningshastighed).

 • Test for stenslag (EN 1794-1:C)
  Angiver, at skærmen kan modstå en vis mængde stenslag eller isklumper fra snerydning uden at gå i stykker. Skal angives som "bestået" eller "ikke bestået".

 • Risiko for faldende genstande (EN 1794-2:B)
  Viser, at skærmen kan modstå en påkørsel fra et køretøj, uden at skærmen går i stykker eller at dele falder af skærmen. Der udføres prøvninger i forskellige klasser og angives fx som "Klasse 3, godkendt", hvor Klasse 3 er det højeste niveau.

 • Lysreflektion (EN 1794-2:E)
  Viser, hvor meget lys skærmen reflekterer. Kan have betydning i forhold til blænding fra solen eller fra andre bilers forlygter.

 • Lystransmission (EN 1794-2:F)
  Viser, hvor meget lys skærmen slipper igennem (fx en farvet glasskærm).

 • Miljødeklaration (EN 1794-2:C)
  Leverandøren rapporterer om eventuelle farlige stoffer, der udledes under produktionen af skærmen, i skærmens levetid og i tilfælde af brand. Angiver også, i hvilket omfang og hvordan skærmen kan genbruges.

 • Evakueringsløsning (EN 1794-2:D)
  Leverandøren skal levere en fungerende løsning til evakuering gennem støjskærmen. Evakueringsdøren må ikke kunne åbnes udefra uden specialværktøj.

EKSEMPEL PÅ KRAVSPECIFIKATION

Støjreduktion (EN 1793-2)
Støjskærmen skal have en dokumenteret klassifikation på mindst Klasse B3.

Lydabsorption (Hvis der kræves en absorberende skærm, EN 1793-2)
Støjskærmen, herunder absorbenten, skal have en dokumenteret klassificering i mindst Klasse A2.

Vindbelastning (EN 1794-1, Bilag A)
Både akustiske og bærende elementer skal have rapporteret udbøjning ved vindbelastning (ofte varierer kravet til vindbelastning mellem 21 m/s og 26 m/s) i henhold til EN 1991-7-4, terræntype II, fx "Vindbelastning 24 m/s, terræntype II".

Belastning fra snerydning på akustiske elementer (EN 1794-1, Bilag E)
Det skal påvises, at de akustiske elementer kan modstå en snerydningsbelastning i henhold til bilag E, rydningshastighed 60 km/h i den ultimative grænsetilstand, uden permanent deformation (brud).

Maksimalt bøjningsmoment på bærende elementer (EN 1794-1, Bilag E)
Det skal påvises, at de bærende elementer (stolper) kan modstå en snerydningsbelastning i henhold til bilag E, rydningshastighed 60 km/h i den ultimative grænsetilstand, uden permanent deformation (brud).

Risiko for stenslag (EN 1794-1, Bilag C)
Skærmen skal være klassificeret og Godkendt.

Lystransmission (Angives ved gennemsigtig skærm, EN 1794-2)
Skærmens lystransmission skal være mindst Tvis (Visible light transmission) 85%.

Miljødeklaration (EN 1794-2)
Leverandøren skal oplyse om skærmens miljødeklaration.

NOGLE AFSLUTTENDE ORD

Denne introduktion til CE-mærkningsstandarden for støjskærme er udarbejdet af Hammerglass AB og har til formål at yde støtte og hjælp til tilsynsmyndigheder og entreprenører. Hammerglass Infrastructure tilbyder CE-mærkede støjskærme, og dette dokument er baseret på de erfaringer, som vi har gjort i forbindelse med dette arbejde. Hammerglass AB er også medlem af det udvalg, der arbejder med udviklingen af nye CE-standarder. Vi fraskriver os ansvaret for eventuelle fejl. Hvis du har tanker eller spørgsmål om CE-mærkning eller om denne publikation, er du meget velkommen til at kontakte os.

Flere spørgsmål & svar